Hiểu về nội dung động Facebook – Dynamic Creative

Nội dung video:
– A/B Testing nội dung và những hạn chế
– Cơ chế nội dung động Dynamic Creative
– Các loại mục tiêu khả dụng nội dung động
– Ví dụ thực tế đã chạy

Link slide: https://www.slideshare.net/KuKieuChmChm/hiu-v-ni-dung-ng-facebook-dynamic-creative

Xem thêm cách làm nội dung quảng cáo
Xem thêm 19 kỹ thuật tối ưu quảng cáo Facebook

#noidungdong #dynamiccreative #noidungquangcao

Trả lời